Algemene voorwaarden

U bent hier

Home » Algemene voorwaarden

Artikel 1: Betaling
Alle lidmaatschappen dienen vooraf te worden voldaan, hetzij contant dan wel per bank, dan wel per automatische betaling.

Artikel 2: Automatische betaling
Alle voorwaarden en prijzen die gelden bij automatische betaling per machtiging zijn gebaseerd op een abonnementsovereenkomst van minimaal 1, 6 of 12 maanden. Als u na een abonnementsperiode van 12 maanden wilt opzeggen, moet u uiterlijk 4 weken van tevoren schriftelijk opzeggen ter attentie van de directie van Bootcampforyou. Dit is tevens mogelijk via het officiële mutatie formulier dat verkrijgbaar is bij de directie van Bootcampforyou. Indien het lid niet tijdig heeft opgezegd, dan wordt de overeenkomst met één maand verlengd en blijft het lid betalingsplichtig. Tussentijdse stopzetting van het abonnement is niet mogelijk. Automatische betalingen geschieden altijd bij vooruitbetaling per de vijfde van de eerste volledige maand. Indien u zich aanmeldt tijdens een lopende maand, dan betaalt u het naar verhouding resterende bedrag van de datum waarop u zich inschrijft tot de eerste van de volgende maand.

Artikel 3: Tijdelijk stopzetten van het abonnement
Tijdelijk stilleggen van het abonnement is uitsluitend mogelijk indien een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de directie voorzien van een verklaring van dokter of therapeut, waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van een bepaalde sport niet mogelijk is. Na goedkeuring van de directie van Bootcampforyou zal uw abonnement tijdelijk worden stop gezet, met een maximum van 3 maanden. Aan het einde van de abonnementsperiode wordt de opgenomen periode omgezet in een tegoed aan trainingsdagen, gelijk aan het aantal trainingsdagen van de non-actief periode. De betalingsverplichting blijft in het geval van een tijdelijke stopzetting ongewijzigd.

Artikel 4: Abonnementen
Het abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Rechten uit hoofde van lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Veiligheid en aansprakelijkheid
De directie van Bootcampforyou is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in en rond de locatie. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport tijdens de lessen kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Bootcampforyou voor alle aanspraken van uzelf en van derden ten deze. Bij onweer en slecht weer bent u zelf aansprakelijk.

Artikel 6: Orde en instructievoorschriften
Elk handelen, nalaten of gedrag van een lid, of bezoeker van Bootcampforyou, in strijd met een of meer bepalingen die reglement en/ of andere handelingen, welke de naam van Bootcampforyou kunnen benadelen, geeft Bootcampforyou en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddelijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat dit recht leidt tot restitutie van lidmaatschapsgeld. U dient zich te houden aan de door Bootcampforyou gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/ of reglementen is Bootcampforyou gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beeindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Bootcampforyou heeft te allen tijde het recht om uw toegangsbewijs/ lidmaatschapskaart te controleren.

Artikel 7: Openingstijden
Bootcampforyou en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht om het lesrooster periodiek of permanent te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Tevens kunnen zij de lessen op erkende feestdagen, de gehele dag of een gedeelte van de dag laten vervallen. Bij evenementen van de Vuurlinie kunnen de lessen mogelijk maximaal 4x per jaar komen te vervallen.

Artikel 8: Kledingvoorschriften
In de lessen dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed zijn. Het dragen van sportschoenen is verplicht. Tijdens de indoor bootcamplessen is het gebruik van een handdoek verplicht.

Artikel 9: Overige bepalingen
Bootcampforyou behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment af te wijken van de tarieven op de website en de bepalingen in alle voorwaarden met dien verstande dat eventuele prijsverhogingen steeds zullen ingaan na afloop van het lopende abonnement. Tevens dient elk lid op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden van Bootcampforyou. Alle gevallen en/of situaties, waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Bootcampforyou beoordeeld en beslist.